1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

REGULAMIN IMPREZY PRACOWNICZEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy pracowniczej niemasowej odbywającej się w dniach 18-19 maja 2024 r. zwanej dalej „imprezą”,
2. Organizatorem imprezy jest Toyota Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kolejowej 54,
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, a także określenie zasad odpowiedzialności.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej „uczestnikami imprezy”, które zobowiązane są do akceptacji niniejszego regulaminu, aby w imprezie uczestniczyć.
5. Regulamin udostępniony jest każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy, aby swobodnie mógł się z nim zapoznać.
6. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach organizacji imprezy.

UCZESTNICTWO:
1. Uczestnictwo w imprezie możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu imprezy.
2. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne.
3. Potwierdzenie uczestnictwa w imprezie odbywa się poprzez wskazany formularz drogą elektroniczną, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2024 roku.
4. Udział w imprezie jest bezpłatny. W sytuacji kiedy uczestnik potwierdzi udział w imprezie i z nieuzasadnionych przyczyn nie będzie obecny na imprezie, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów swojego uczestnictwa w imprezie.
5. Za uzasadnione przyczyny braku uczestnictwa w imprezie, mimo wcześniejszego potwierdzenia, które nie będą powodować konieczności pokrycia kosztów przez uczestnika uważa się zdarzenia losowe, których nie dało się przewidzieć w czasie potwierdzania uczestnictwa w imprezie w szczególności: zwolnienia z pracy z powodu choroby uczestnika lub dziecka uczestnika.
6. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd na miejsce imprezy, jak i powrót z miejsca imprezy (pod warunkiem, że zostało to odpowiednio zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku, jeżeli uczestnik nie zjawi się na miejscu zbiórki o wskazanej wcześniej przez organizatora godzinie będzie zmuszony do zapewnienia dojazdu na imprezę we własnym zakresie. Brak uczestnictwa w imprezie spowodowany spóźnieniem się uczestnika na miejsce zbiórki i brakiem możliwości skorzystania z bezpłatnego dojazdu będzie powodował konieczność pokrycia kosztów swojego uczestnictwa w imprezie.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:
1. Uczestnik imprezy obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie oraz przestrzegać postanowień regulaminu.
2. Uczestnik imprezy obowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń organizatora imprezy.
3. Uczestnik imprezy obowiązany jest do kulturalnego zachowania.
4. Uczestnik imprezy jest obowiązany do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia, stanowiącego własność organizatora, jak również mienia hotelu, w którym impreza będzie się odbywać.
5. Uczestnicy imprezy obowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla tych osób.
6. Uczestnik nie może posiadać na terenie imprezy przedmiotów niebezpiecznych m.in: broni, materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, dronów, urządzeń do wytwarzania
hałasu
o natężeniu powyżej 70dB, wyrobów pirotechnicznych m.in. fajerwerków.
7. Uczestnik może palić tytoń i papierosy elektroniczne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

ORGANIZATOR:
1. Organizator imprezy nie odpowiada za jakiekolwiek szkody na osobie jak i na mieniu powstałe w czasie trwania imprezy.
2. Z uwagi na dobrowolność uczestnictwa w imprezie żadne zdarzenie zaistniałe w czasie imprezy nie może zostać zakwalifikowane jako wypadek pracownika przy pracy.
3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiada sam uczestnik wobec podmiotu lub osoby, którym szkoda została wyrządzona, w szczególności:
   a) wszelkie szkody powstałe w czasie pobytu uczestnika na terenie Hotelu Klimczok
   b) wszelkie szkody powstałe w czasie dojazdu autobusem na imprezę oraz powrotu z niej w tym szkody powstałe w autobusie.
   c) wszelkie szkody powstałe w trakcie wycieczki górskiej
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwie lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne oraz szeroko rozumiane awarie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia imprezy.

Katowice, 4 kwiecień 2024